THỜI KHÓA BIỂU

 

 

Thứ

Lớp

Tiết

9A

9B

9C

8A

8B

2

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

1

Văn

Toan

Toán

Hiền

Toán

Đào

Văn

Thao

Văn

Nga

2

Hóa

Thắm

Tin

Tuyết

Văn

Toan

C Nghệ

Vân

Toán

Hiền

3

Toán

Đào

Văn

Nga

Anh

Hằng

Hóa

Thắm

Anh

Tài

4

Anh

Hằng

C Nghệ

Vân

Tin

ánh

Anh

Tài

Hóa

Thắm

5

    

( HĐNGLL )

    

3

1

Sinh

Thắm

Anh

Hằng

Sử

Toán

Đào

Tin

Tuyết

2

Sử

Sinh

Thắm

Toán

Đào

Tin

Tuyết

Toán

Hiền

3

Tin

Tuyết

Hoài

Sinh

Thắm

T Dục

Tho

Địa

Nga

4

Thủy

Sử

C Dân

Giang

Địa

Nga

Sử

Chiến

5

C Dân

Giang

Tin

Tuyết

Thủy

Sử

Chiến

Anh

Tài

4

1

Toán

Đào

Toán

Hiền

Văn

Toan

Văn

Thao

T Dục

Tho

2

Văn

Toan

Địa

Nhàn

T Dục

Tho

Văn

Thao

Văn

Nga

3

Hóa

Thắm

T Dục

Tho

Địa

Nhàn

Toán

Đào

Văn

Nga

4

T Dục

Tho

Hóa

Thắm

Thủy

Sinh

Quỳnh

C Dân

Giang

5

Địa

Nhàn

Văn

Nga

Hóa

Thắm

C Dân

Giang

Sinh

Quỳnh

5

1

Thủy

Toán

Hiền

M Thuật

Dịu

Anh

Tài

Hóa

Thắm

2

Tin

Tuyết

Anh

Hằng

Tin

ánh

Hóa

Thắm

Toán

Hiền

3

C Nghệ

Vân

Văn

Nga

Anh

Hằng

T Dục

Tho

Anh

Tài

4

M Thuật

Dịu

Văn

Nga

C Nghệ

Vân

Thủy

Tin

Tuyết

5

X

X

X

Tin

Tuyết

Thủy

6

1

Văn

Toan

Hoài

T Dục

Tho

Toán

Đào

Sử

Chiến

2

Văn

Toan

T Dục

Tho

Toán

Đào

Sử

Chiến

M Thuật

Dịu

3

Toán

Đào

C Dân

Giang

Sinh

Thắm

Sinh

Quỳnh

T Dục

Tho

4

T Dục

Tho

Sinh

Thắm

Văn

Toan

M Thuật

Dịu

Sinh

Quỳnh

5

Sinh

Thắm

M Thuật

Dịu

Văn

Toan

X

X

7

1

Văn

Toan

Địa

Nhàn

Hóa

Thắm

Toán

Đào

Toán

Hiền

2

Anh

Hằng

Hóa

Thắm

Văn

Toan

Anh

Tài

Nhạc

Mai

3

Toán

Đào

Văn

Nga

Địa

Nhàn

Nhạc

Mai

C Nghệ

Vân

4

Địa

Nhàn

Toán

Hiền

Toán

Đào

Văn

Thao

Văn

Nga

5

S Hoạt

Vân

S Hoạt

Hiền

S Hoạt

Đào

S Hoạt

Thao

S Hoạt

Nga

 

 

 

 

 

Thứ

Lớp

Tiết

7A

7B

6A

6B

6C

Trực

2

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

Chào cờ

 

THAO

1

Toán

Hoài

T Dục

Chiến

C Dân

Giang

Địa

Nhàn

Toán

Hương

2

Văn

Thao

Toán

Hoài

Địa

Nhàn

Anh

Tài

C Dân

Giang

3

T Dục

Chiến

Tin

Tuyết

M Thuật

Dịu

Toán

Hương

Địa

Nhàn

4

Tin

Tuyết

Văn

Thao

Toán

Hương

C Dân

Giang

M Thuật

Dịu

5

( HĐNGLL )

    

( HĐNGLL )

  

3

1

Văn

Thao

Sử

Chiến

Thủy

Văn

Thêu

T Dục

Tho

CHIẾN

2

Văn

Thao

Anh

Hằng

T Dục

Tho

Anh

Tài

Thủy

3

Anh

Hằng

Văn

Thao

Văn

Thêu

C Nghệ

Hiền

C Nghệ

Giang

4

Toán

Hoài

Văn

Thao

Anh

Tài

T Dục

Tho

Văn

Thêu

5

 

X

 

X

X

X

X

4

1

Sinh

Quỳnh

C Dân

Giang

Sử

Chiến

Tin

Tuyết

Văn

Thêu

ĐÀO

T 1,2,3

THỦY

T 4,5

2

Tin

Tuyết

Sinh

Quỳnh

Toán

Hương

Sử

Chiến

Văn

Thêu

3

C Dân

Giang

Nhạc

Mai

Tin

Tuyết

Toán

Hương

Sử

Chiến

4

Sử

Chiến

Tin

Tuyết

Văn

Thêu

Nhạc

Mai

Toán

Hương

5

 

X

X

Văn

Thêu

Thủy

Anh

5

1

Toán

Hoài

Địa

Nhàn

T Dục

Tho

Sinh

Quỳnh

Tin

Tuyết

TUYẾT

2

M Thuật

Dịu

Toán

Hoài

Sinh

Quỳnh

T Dục

Tho

Nhạc

Mai

3

Địa

Nhàn

M Thuật

Dịu

Nhạc

Mai

Văn

Thêu

Sinh

Quỳnh

 

4

C Nghệ

Quỳnh

Anh

Hằng

Anh

Tài

Văn

Thêu

T Dục

Tho

 

5

Nhạc

Mai

C Nghệ

Quỳnh

X

 

X

X

 

6

1

Sinh

Quỳnh

Văn

Thao

Văn

Thêu

M Thuật

Dịu

Anh

TOAN

2

Anh

Hằng

Toán

Hoài

C Nghệ

Giang

Toán

Hương

Tin

Tuyết

3

Văn

Thao

Sử

Chiến

Toán

Hương

Tin

Tuyết

Văn

Thêu

4

Sử

Chiến

Địa

Nhàn

Tin

Tuyết

Văn

Thêu

Toán

Hương

5

Địa

Nhàn

Sinh

Quỳnh

X

X

X

 

7

1

T Dục

Chiến

Thủy

Anh

Tài

Sinh

Quỳnh

Anh

TÀI

T 1,2

HƯƠNG

T 3,4,5

2

Toán

Hoài

T Dục

Chiến

Toán

Hương

C Nghệ

Hiền

Sinh

Quỳnh

3

Thủy

Anh

Hằng

Sinh

Quỳnh

Toán

Hương

C Nghệ

Giang

4

Anh

Hằng

Toán

Hoài

C Nghệ

Giang

Anh

Tài

Toán

Hương

5

S Hoạt

Hoài

S Hoạt

Hằng

S Hoạt

Giang

S Hoạt

Nhàn

S Hoạt

Hương